ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ

Εξασφαλίστε ασφαλιστική κάλυψη και νομική υποστήριξη ασκώντας απρόσκοπτα το επάγγελμά σας έναντι αξιώσεων τρίτων.

arrow-down-navigation.gif
 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιατρού / οδοντιάτρου / φυσικοθεραπευτή / μαίας / νοσηλευτή για σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους / ασθενείς του από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του στα πλαίσια της ειδικότητάς του.


Επιπλέον κάλυψη για τα χρηματικά ποσά που καλείστε να καταβάλετε ως αποζημίωση και για τις εξής απαιτήσεις.

 • Σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει ο Ασφαλισμένος κατά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κατάσταση ανάγκης, πέραν της ειδικότητάς του.

 • Χρήση μηχανημάτων ακτίνων για διαγνωστικούς λόγους.

 • Χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα επέκταση έχει ισχύ για ιατρούς και φυσικοθεραπευτές.

 • Πραγματοποίηση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων σε εξωτερικά ιατρεία, έστω και αν η επαγγελματική δραστηριότητα που δηλώθηκε και αναφέρεται στο ασφαλιστήριο δεν προβλέπει την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.

 • Χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας.

 • Θεραπεία με ακτίνες (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία πραγματοποιείται από γραμμικό επιταχυντή ή μηχάνημα κοβαλτίου και/ ή σωματιδιακή ακτινοβολία) στο πλαίσιο της ειδικότητας του ιατρού Ακτινοθεραπευτή, Ογκολόγου και ιατρού Ακτινοδιαγνώστη.

 • Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθούν σε τρίτους, με υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου, από την κατοχή, χρήση και εν γένει λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του ιατρείου, αλλά και κάλυψη Αστικής Ευθύνης Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Βραχυκυκλώματος, μέχρι του ποσού των € 25.000 ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος.

Εύρος επιλογής ασφαλιζομένου κεφαλαίου

30.000€ - 1.000.000€ κατά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος.

Νομική προστασία

Νομικά Έξοδα (π.χ. αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, πραγματογνωμοσύνες) μέχρι του ποσού των 10.000€ για την υπεράσπιση του ασφαλιζόμενου σε ποινικά δικαστήρια.

Εάν επιθυμείτε επέκταση της Νομικής σας προστασίας δείτε εδώ!

Εκπτώσεις

 • Έκπτωση 40% για την ασφάλιση ειδικευόμενων ιατρών.

 • Έκπτωση 25% σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ιατρός εκτελεί τα καθήκοντά του σε κρατικό νοσοκομείο και δεν ασκεί το επάγγελμα του ατομικά.

 • Κατόπιν της σύναψης ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης, σε περίπτωση όπου επιλέξετε να ασφαλίσετε και τον εξοπλισμό του ιατρείου σας στην Εταιρία, σας παρέχεται έκπτωση 50% στα ασφάλιστρα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
   

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφα Πληροφοριών (IPID)

με την εγγύηση της

logo.png

Επικοινωνήστε και ενημερωθείτε για τις καλύψεις και τις προϋποθέσεις εντελώς Δωρεάν!

Υπάρχει και η δυνατότητα έκδοσης προσφοράς, ασφάλισής σας και με άλλες αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρίες. (Interamerican, Ευρωπαϊκή Πίστη, κ.τ.λ.)

christmas-hat-png-transparent-images-268794_edited.png