ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική: Πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας (Airbnb) - EASY BNB


Η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών / ηλεκτρονικών πλατφορμών (Airbnb) αναπτύσσεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο και κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Ελλάδα.

Για την κάλυψη της ανάγκης αυτής η Ορίζων Ασφαλιστική δημιούργησε για εσάς ένα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα, το EASY BNB, που αντιμετωπίζει τη δραστηριότητα αυτή ολοκληρωμένα και με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα!

Καλύπτει τόσο το ακίνητο από τους πιθανούς κινδύνους, όσο και την αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη / οικοδεσπότη απέναντι στους ενοικιαστές ή τρίτους για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές στα προσωπικά τους αντικείμενα, που είναι πιθανόν να συμβούν από τη λειτουργία του χώρου και για τις οποίες είναι υπεύθυνος.

Καλύψεις

 • Πυρκαϊά

 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση

 • Ζημιές πυρός εκ πτώσεως κεραυνού

 • Έκρηξη από κάθε αιτία

 • Πυρκαϊά από δάσος

 • Ζημιές από καπνό

 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά

 • Πρόσκρουση οχήματος

 • Πτώση δένδρων – κλαδιών -στύλων

 • Αποκομιδή συντριμμάτων

 • Τρομοκρατικές ενέργειες

 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές

 • Κακόβουλες ενέργειες (εξαιρουμένων των ζημιών που θα προκύψουν από τους ίδιους τους ενοικιαστές)

 • Θραύση καθρεπτών – κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών

 • Θραύση ειδών υγιεινής

 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς

 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής

 • Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη, εξαιρουμένων των προσωπικών αντικειμένων των ενοικιαστών

 • Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη, που αφορά τα προσωπικά αντικείμενα των ενοικιαστών

 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, Χιόνι - βάρος χιονιού - παγετός - χαλάζι

 • Διάρρηξη σωληνώσεων ηλικίας 25 ετών

 • Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου

 • Έξοδα άντλησης υδάτων

 • Ιδίες ζημίες του λέβητα κεντρικής θέρμανσης/θερμοσίφωνα

 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία πυρκαϊάς ή έκρηξης

 • Προστασία μη ηθελημένης υπασφάλισης (έως 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)

 • Δόση Στεγαστικού Δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου για 6 μήνες με μέγιστο τα €500 ανά μήνα

 • Επαγγελματικές αμοιβές, έξοδα δημοσίων αρχών

 • Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, για αμοιβή εταιρίας φύλαξης

 • Ημερήσιο Επίδομα Απώλειας Εσόδων συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου 50€/ημέρα.

 • Καθίζηση ή/και ύψωση ή/και κατολίσθηση εδάφους

 • Σεισμός

 • Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινουργούς για οικοδομές ηλικίας έως 25 ετών

Αστική ευθύνη

Όρια ανά Πρόγραμμα Ασφάλισης

Πρόγραμμα Α

Προσφέρει προστασία του σπιτιού μου σε περίπτωση ζημιών από:

 • Σωματικές Βλάβες / Θάνατος ανά άτομο 20.000€

 • Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 20.000€

 • Ομαδικό Ατύχημα 40.000€

 • Σύνολο Ευθύνης Εταιρίας 60.000€

Πρόγραμμα Β

Προσφέρει προστασία του σπιτιού μου σε περίπτωση ζημιών από:

 • Σωματικές Βλάβες / Θάνατος ανά άτομο 40.000€

 • Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 40.000€

 • Ομαδικό Ατύχημα 80.000€

 • Σύνολο Ευθύνης Εταιρίας 120.000€

Πρόγραμμα Γ

Προσφέρει προστασία του σπιτιού μου σε περίπτωση ζημιών από:

 • Σωματικές Βλάβες / Θάνατος ανά άτομο 50.000€

 • Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 50.000€

 • Ομαδικό Ατύχημα 100.000€

 • Σύνολο Ευθύνης Εταιρίας 150.000€

Ζητήστε προσφορά!

christmas-hat-png-transparent-images-268794_edited.png