Ευρωπαϊκή πίστη: Πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας - Safe Home Exclusive


Ένα μοναδικό πλήρες πρόγραμμα εξασφάλισης ενός από τα πολυτιμότερα περιουσιακά σας στοιχεία!

Μοναδικό γιατί δεν έχει απαλλαγές, (δηλ. συμμετοχή σας στην περίπτωση ζημιάς) με εξαίρεση της κάλυψης σεισμού και καθίζησης και αποζημιώνει από το πρώτο ευρώ παραμένοντας μολαταύτα οικονομικά προσιτό!

Καλύψεις

 • Πυρκαγιά - Κεραυνός

 • Πυρκαγιά από δάσος, δένδρα, χόρτα, θάμνους

 • Ζημίες από καπνό

 • Ευρεία έκρηξη

 • Έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα, συσκευών υγραερίου

 • Ίδιες ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης από έκρηξη

 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά

 • Πρόσκρουση οχημάτων ιδιοκτησίας τρίτων επί του ασφαλιζόμενου κτιρίου

 • Τρομοκρατικές Ενέργειες

 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές

 • Κακόβουλες Ενέργειες

 • Καθίζηση και/ή κατολίσθηση εδάφους.

 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών πινάκων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & ηλεκτρικών συσκευών

 • Κλοπή περιεχομένου από διάρρηξη ή ληστεία και ζημιές στο περιεχόμενο λόγω διάρρηξης

 • Ζημιές στο κτίριο συνεπεία Κλοπής δια ρήξεως

 • Ζημιές από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό

 • Διαρροή ή θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, sprinklers

 • Διάρρηξη σωληνώσεων αποχέτευσης

 • Έξοδα άντλησης υδάτων

 • Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές νερών

 • Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά και έκρηξη

 • Έξοδα Δημοσίων Αρχών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών

 • Αστική ευθύνη προς τρίτους από διαρροή νερού (εφ’ όσον καλύπτεται και η διάρρηξη σωληνώσεων)

 • Θραύση κρυστάλλων θυρών - παραθύρων (εξωτερικών). Η κάλυψη ενεργοποιείται με την πάροδο δύο μηνών από την ασφάλιση

 • Έξοδα Πυρόσβεσης

 • Ζημιές Πυρόσβεσης

 • Έξοδα Περιορισμού & Ελαχιστοποίησης της ζημιάς (καλύπτονται οι δαπάνες που έγιναν από τον ασφαλιζόμενο, με σκοπό να αποτραπεί ή να περιοριστεί η ζημιά)

 • Απώλεια ενοικίου για τον ιδιοκτήτη οικοδομής

 • Νομική προστασία Οικογενείας

 • Αστική ευθύνη οικογενειάρχη

 • Έξοδα κατεδάφισης - εκκαθάρισης - απομάκρυνσης συντριμμάτων

 • Κάλυψη περιεχομένου στην προσωρινή διεύθυνση

 • Έξοδα μεταστέγασης σε άλλο χώρο εάν η κατοικία είναι μη κατοικήσιμη

 • Ζημιές στο κτίριο από πτώση δένδρων και ηλεκτρικών - τηλεφωνικών στύλων

 • Όρος Πρόνοιας

 • Αξία αποκατάστασης οικοδομής.

 • Αξία καινουργούς για το περιεχόμενο

 • Τα αντικείμενα των υπαίθριων χώρων για πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη & πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά.

 • Κάλυψη ποσοστού επί των κοινοχρήστων χώρων, εφ’ όσον έχει δηλωθεί το ασφαλιστικό ποσό που αναλογεί στο διαμέρισμα, θέσης στάθμευσης και αποθήκης

Προαιρετικές καλύψεις

 • Σεισμός: καλύπτεται απώλεια ή ζημία που θα προκληθεί συνεπεία Σεισμού και/ή πυρκαγιά από Σεισμό

 • Ευρωπαϊκή Εξασφάλιση 2, καλύπτονται : Θάνατος και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Νοσοκομειακό επίδομα από Ατύχημα

Ζητήστε προσφορά!