top of page
Αναζήτηση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αυστηρότεροι κανόνες στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων με σκοπό την προστασία των θυμά


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων, ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ληπτών ασφαλίσεων.

Η σημερινή πρόταση θα διασφαλίσει ότι τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνουν το πλήρες ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται, ακόμη και σε περίπτωση αφερεγγυότητας του ασφαλιστή.

Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν επίσης ότι τα άτομα που διαθέτουν ιστορικό προηγούμενων ζημιών σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ υπόκεινται στην ίδια μεταχείριση με τους εγχώριους λήπτες ασφαλίσεων, και ενδεχομένως επωφελούνται από καλύτερους όρους ασφάλισης.

Ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής:

«Με τις σημερινές προτάσεις διασφαλίζουμε την καλύτερη προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων στο μέλλον. Επιπλέον, όταν οι πολίτες μετακινούνται σε άλλες χώρες και αγοράζουν ασφάλιση αυτοκινήτου σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, το ιστορικό ζημιών τους θα υπόκειται στην ίδια μεταχείριση με αυτό των εγχώριων καταναλωτών. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική για τα άτομα που μετακινούνται εντός της ΕΕ, αλλά και για όλους μας ως πολίτες της ΕΕ.»

Ο αντιπρόεδρος Γίρκι Κατάϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής:

«Η οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων στηρίζει την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς για την ασφάλιση αυτοκινήτων προς όφελος των οδηγών και των ενδεχόμενων θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Διευκολύνουμε την κινητικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ, μέσω της φορητότητας του ιστορικού ζημιών. Επιπλέον, διευκολύνουμε την πρόσβαση των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων σε αποζημίωση, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του ασφαλιστή, και ενισχύουμε την καταπολέμηση της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων.»

Η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων θα διευκολύνει επίσης τις αρχές στην καταπολέμηση της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων. Ευθυγραμμίζει τα ελάχιστα επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης των αυτοκινήτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Τέλος, αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημερινή πρόταση δίνει συνέχεια στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, του Μαρτίου 2017.

Η Επιτροπή προτείνει τις ακόλουθες αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες:

  • Αφερεγγυότητα του ασφαλιστή: Αν ο ασφαλιστής του οχήματος που ευθύνεται για ένα ατύχημα είναι αφερέγγυος, τα θύματα θα αποζημιώνονται σύντομα και πλήρως στο κράτος μέλος κατοικίας τους. Η αλλαγή αυτή διασφαλίζει ότι, σε διασυνοριακές καταστάσεις, η τελική οικονομική ευθύνη βαρύνει τον ασφαλιστικό κλάδο του κράτους μέλους καταγωγής του ασφαλιστή, ενώ παράλληλα καθιστά δυνατή την ταχεία αποζημίωση των θυμάτων.

  • Βεβαιώσεις ιστορικού ζημιών: Οι ασφαλιστές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις βεβαιώσεις ιστορικού ζημιών που εκδίδονται από ασφαλιστή σε άλλο κράτος μέλος όπως εκείνες που εκδίδονται από εγχώριους ασφαλιστές. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι οι πολίτες που αγοράζουν ασφάλιση στο εξωτερικό μπορούν να επωφελούνται από πιο ευνοϊκά ασφάλιστρα, του ιδίου ύψους με αυτά των εγχώριων καταναλωτών.

  • Οδήγηση ανασφάλιστων οχημάτων: Οι εξουσίες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων θα ενισχυθούν. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων, γεγονός το οποίο προκαλεί αύξηση των ασφαλίστρων για τους έντιμους οδηγούς.

  • Ελάχιστα ποσά κάλυψης: Οι πολίτες της ΕΕ θα δικαιούνται το ίδιο επίπεδο ελάχιστης προστασίας όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ. Η πρόταση καθορίζει εναρμονισμένα επίπεδα ελάχιστης προστασίας για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε ολόκληρη την ΕΕ, δεδομένου ότι τα σημερινά ελάχιστα επίπεδα διαφέρουν κάπως μεταξύ των κρατών μελών.

  • Πεδίο εφαρμογής: Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου, με την πρόταση ενσωματώνεται στην οδηγία η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι κανόνες διευκρινίζουν πλέον ότι τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κανονική χρήση ενός οχήματος για σκοπούς μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες, καλύπτονται.

Ιστορικό

Η πρώτη οδηγία της ΕΕ για την ασφάλιση αυτοκινήτων εκδόθηκε το 1972, με στόχο την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων μεταξύ των κρατών μελών. Στη συνέχεια, η προστασία των πολιτών της ΕΕ ενισχύθηκε σταδιακά, με πέντε οδηγίες για την ασφάλιση αυτοκινήτων. Το 2009, οι εν λόγω οδηγίες ενοποιήθηκαν σε μία ενιαία οδηγία της ΕΕ για την ασφάλιση αυτοκινήτων (οδηγία 2009/103/ΕΚ).

Τον Ιούνιο του 2016, η Επιτροπή ξεκίνησε εργασίες για την αξιολόγηση της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση, από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2017. Οι τροποποιήσεις που υποβάλλονται σήμερα βασίζονται στην αξιολόγηση αυτή.

Ετικέτες:

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
Αντίγραφο του Αντίγραφο του Αντίγραφο του Gold and Black Minimalist Monogram Personal Logo
bottom of page