Ευρωπαϊκή πίστη: Ισόβια Ασφάλιση Ζωής


Αποκτήστε προστατεύοντας τους αγαπημένους σας το πρόγραμμα Ισόβιας Ασφάλισης Ζωής της Ευρωπαϊκής Πίστης δημιουργώντας έτσι εκτός των άλλων ένα κυριολεκτικά περιουσιακό στοιχείο!


Με τη συγκεκριμένη παροχή, η Εταιρία αναλαμβάνει για εσάς την υποχρέωση, σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία, να καταβάλει στους δικαιούχους που θα έχετε εσείς ορίσει, το συμφωνηθέν κεφάλαιο.

Με τη συγκεκριμένη παροχή ο ασφαλισμένος καλύπτεται ισοβίως!


Χαρακτηριστικά προγράμματος


  • Ελάχιστο ασφαλισμένο κεφάλαιο € 10.000

  • Μέγιστο ασφαλισμένο κεφάλαιο : €150.000

  • Διάρκεια ισόβια.

  • Τα ασφάλιστρα παραμένουν σταθερά!


Προαιρετικές καλύψεις


  • Κάλυψη σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα του ασφαλισμένου.

  • Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων στη περίπτωση που οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια την ολική ανικανότητά σας για εργασία εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη συνέχιση του Ασφαλιστικού σας Προγράμματος.Ζητήστε προσφορά!

christmas-hat-png-transparent-images-268794_edited.png